10 ธุรกิจต้องห้ามในศาสนาอิสลาม

โดยทั่วไปการดำเนินธุรกิจ หรือการทำธุรกรรมในศาสนาอิสลามตามหลักชะรีอะห์นั้น จะต้องไม่ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือธุรกรรมที่ไม่ถูกหลักศาสนาอิสลาม ระบบการเงินอิสลามเช่นเดียวกัน จะต้องยึดตามหลักชะรีอะห์ คือไม่ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจหรือธุรกรรมต้องห้ามต่างๆ (Haram Business) เช่น ธนาคารหรือสถาบันการเงิน จะไม่อำนวยสินเชื่อให้ธุรกิจต้องห้ามหรือรับเงินฝากจากธุรกิจต้องห้าม หรือ กองทุนอิสลาม จะไม่ไปซื้อหุ้นของบริษัทต้องห้าม เป็นต้น ธุรกิจต้องห้ามหลักๆ (Haram Business) ที่มักถูกกล่าวถึงในระบบการเงินอิสลามมีดังต่อไป [...]