การร่วมลงทุนแบบ Musharakah

        มุซาเราะกะฮฺ มูตานากีเศาะฮฺ (Musharakah Mutanaqisah) หรือ Diminishing Musharakah (การร่วมลงทุนแบบถดถอย) ตามหลักวิชาการ  หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการร่วมทุนตามหลักมุซาเราะกะฮฺ (Musharakah)  โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าหุ้นส่วนฝ่ายหนึ่งสามารถซื้อหุ้นส่วนของอีกฝ่ายหนึ่งออกจากการเป็นหุ้นส่วนร่วมไปเรื่อยๆ เพื่อการครอบครองกรรมสิทธ์ในกิจการที่ทำธุรกิจร่วมกันแต่เพียงผู้เดียว


การดำเนินธุรกิจของธนาคารภายใต้หลัก มุซาเราะกะฮฺ มูตานากีเศาะฮ (Musharakah Mutanakisah) มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมทุนในกิจการของลูกค้าโดยธนาคารอิสลามยินยอมให้ลูกค้าซื้อหุ้นส่วนของธนาคารในกิจการดังกล่าวไปเรื่อยๆ จนหมดสิ้น เพื่อการครอบครองกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

องค์ประกอบของหลักการมุซาเราะกะฮฺ มูตานากีเศาะฮ (Musharakah Mutanaqisah)

 1.คู่สัญญาทำการเป็นหุ้นส่วน ที่จะทำข้อตกลงกันทั้งสองฝ่ายด้วยความสมัครใจและจะต้องเป็นบุคคลที่บรรลุศาสนภาวะ มีสติปัญญาสมบูรณ์สามารถดูแลทรัพย์สินของตนเองได้เป็นอย่างดี และผู้ทำสัญญาทั้งสองฝ่ายต้องกระทำโดยเจตนาและสมัครใจ

 2.ถ้อยคำการหุ้นส่วน ได้แก่ ถ้อยคำที่บอกถึงเจตนาของการหุ้นส่วนของทั้งสองฝ่ายและจะต้องกล่าวจำนวนเงินที่จะทำการหุ้นส่วนอย่างชัดเจนในสัญญา

 3. ราคาของหุ้นส่วน ได้แก่การกำหนดราคาของหุ้นส่วนของทั้งสองฝ่ายและแบ่งจำนวนหุ้นอย่างชัดเจน

 4. สินค้าหรือสินทรัพย์ที่จะทำการหุ้นส่วน


ธนาคารอิสลามนิยมใช้หลักการนี้ในการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Home Financing) เช่น ลูกค้าประสงค์จะซื้อบ้านโดยขอสินเชื่อธนาคารอิสลาม เมื่อธนาคารพิจารณาอนุมัติ ทั้ง 2  ฝ่ายจะทำสัญญาร่วมลงทุนกันซื้อบ้านด้วยหลักการมุซาเราะกะฮฺ มูตานากีเศาะฮ (Musharakah Mutanaqisah)  โดยลูกค้าจะลงทุน 10 % และธนาคารลงทุนอีก 90% ของราคาบ้าน เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เท่ากับธนาคารอิสลามจะมีส่วนเป็นเจ้าของ 90 %  และลูกค้ามีส่วนเป็นเจ้าของ 10% หลังจากนั้น ลูกค้าก็อาศัยบ้านที่ได้ซื้อร่วมกันในฐานะผู้เช่าบ้าน (Lessee) แต่ละเดือนลูกค้าจะชำระค่าเช่าบ้านเข้าบัญชีของธนาคาร ซึ่งค่าเช่านั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือค่าความเป็นเจ้าของบ้าน ที่ลูกค้าทยอยซื้อคืนจากธนาคาร อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนของค่าเช่าที่ลูกค้าจะให้กับธนาคารในฐานะเจ้าของบ้าน  แต่ละเดือนลูกค้าจะได้ความเป็นเจ้าของมีมากขึ้น จนกระทั่งเดือนสุดท้ายของการชำระ ลูกค้าจะได้กรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว เมื่อนั้นสัญญาก็จะสิ้นสุดลง โดยอิสเรศ มะหะหมัด ผู้อำนวยการฝ่าย บริหารการลงทุนส่วนบุคคล/ บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

#beritamuslim #beritamuslimlife #beritamuslimlove #ข่าวสารมุสลิม #นิตยสารมุสลิม #การร่วมลงทุนแบบ Musharakah


อ่านต่อ