ประกันแบบตะกาฟุล(TAKAFUL) ถูกต้องตามหลักศาสนาหรือไม่?

        ตะกาฟุล (Takaful) คือรูปแบบของการประกันที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามหรือชะรีอะฮฺ ที่อยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือระหว่างกัน ดังนั้นระบบการประกันแบบอิสลาม(Islamic Insurance) หรือหลักการตะกาฟุล (Takaful) หมายถึงการค้ำประกันร่วม (Joint Guarantee) จากหลักฐานในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานความว่า

“ ท่านทั้งหลายจงร่วมมือกันบนความดีและความยำเกรง ” ซูเราะฮฺที่ 5 อายะฮฺที่ 2


นอกจากนี้ท่านนบี มูฮำหมัด(ซ.ล.) ได้มีพระวจนะในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของความทุกข์ยากความว่า “จากท่านอะบูฮุรอยเราะฮ์ จากท่านศาสดา (ซ.ล.) ได้กล่าวไว้ว่า บุคคลใดที่ได้ทำการปลดเปลื้องภาระหรือความทุกข์ยากในการดำรงชีวิตของผู้ศรัทธาในโลกนี้พระองค์อัลลอฮฺจะทรงปลดเปลื้องความทุกข์ของเขาในโลกหน้าและบุคคลใดที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ พระองค์ก็จะทรงบรรเทาความทุกข์ยากของเขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ” รายงานโดย มุสลิม

มัซฮับหรือสำนักคิดทางศาสนาอิสลาม มีมติว่าแนวคิดเรื่องการประกัน สามารถยอมรับได้ในศาสนาอิสลาม เนื่องจาก

-สมาชิกหรือผู้เอาประกันภัยให้ความช่วยเหลือระหว่างกันเพื่อประโยชน์ของกลุ่มผู้เอาประกันภัย เพื่อให้เป็นไป ตามหลักการค้ำประกันร่วม (Joint Guarantee)

-สมาชิกหรือผู้เอาประกันภัยทุกคนจะจ่ายเงินสนับสนุน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในกลุ่มผู้เอาประกันภัย เพื่อให้ เป็นไปตามหลักการค้ำประกันร่วม (Joint Guarantee) และหลักการบริจาค(Charity)

-ภายใต้สัญญาการบริจาค(Charity) ซึ่งมีเจตนาที่จะช่วยบรรเทาความสูญเสีย และกระจายความรับผิดชอบ

-ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับความไม่แน่นอน (Gharar) และการพนัน(Maisir) เพราะการสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุลและ การบรรเทาความสูญเสียถูกนำมาใช้ แทนการซื้อขายประกันกับเกมแห่งโอกาส

-เงินสนับสนุนของสมาชิกตะกาฟุลถูกนำไปแสวงหาผลตอบแทนภายใต้หลักการอิสลาม


โดยอิสเรศ มะหะหมัด ผู้อำนวยการฝ่าย บริหารการลงทุนส่วนบุคคล/ บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

#beritamuslim #beritamuslimlife #beritamuslimlove #ข่าวสารมุสลิม #นิตยสารมุสลิม #ตะกาฟุล(TAKAFUL)


อ่านต่อ