อาหารมุสลิม 9 กลุ่มชาติพันธุ์

ถึงแม้จะนับถือศาสนาอิสลามเหมือนกัน แต่ก็ยังมีความแตกต่างในเรื่องของวัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่ขึ้นอยู่กับสังคม ประเพณี ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ....... [...]