USC เทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ของพลังงานไฟฟ้า

ศาสตร์พระราชา ทฤษฎีนิยมที่สามารถใช้ได้จริงในธุรกิจ หลากหลายธุรกิจทั้งขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่ได้นำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินธุรกิจจนประสบผลสำเร็จมาแล้วมากมาย ศาสตร์พระราชาได้สอนให้ประชาชนจนถึงภาคธุรกิจไม่เน้นพึ่งพาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นภาค.... [...]

“คืนชีพป่าชายเลน ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งปากแม่น้ำเวฬุ ผลสำเร็จงานปลูกป่า กฟผ.”

“คืนชีพป่าชายเลน ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งปากแม่น้ำเวฬุ ผลสำเร็จงานปลูกป่า กฟผ.” [...]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสาร KICK OFF จัดระเบียบสายสื่อสารพร้อมกันทั่วประเทศ

กระทรวงมหาดไทย โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมลงนาม MOU กับผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสาร ในการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 74 ทั่วประเทศ... [...]

ระบบดิจิทัลในงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า “แม่นยำ งานไว โดนใจนายช่าง”

Innovation หรือนวัตกรรม คำนี้ถือเป็น keyword สำคัญของการเปลี่ยนผ่านในยุคที่หลายหน่วยงานโดนผลกระทบจาก Disruptive Technology ไม่เว้นแม้จะเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไฟฟ้ามายาวนานอย่าง กฟผ. โรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นใหม่หลายโรงเริ่มเปลี่ยนมาเป็นการเดินเครื่องด้วยระบบดิจิทัล และหากจะพัฒนาให้สุดทางจริง ๆ ในวันข้างหน้าระบบปฏิบัติการในโรงไฟฟ้าทั้งหมดอาจถูกควบคุมโดยระบบ AI (Artificial Intelligence) [...]