ศวฮ.เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์จาก UNIVERSITAS PADJADJARAN

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะอาจารย์จาก Universitas Padjadjaran, Fakutas Ekonomi Dan Bisnis ประกอบด้วย Dr.Rita Komaladewim Merita Bernik และ Deru R. Indika ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาการทำงานเกี่ยวกับเรื่อง..... [...]

“จุดประกายโลกมุสลิม ในมิติความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “จุดประกายโลกมุสลิม ในมิติความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” [...]

ศปป.5 กอ.รมน. นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง พบท่าน พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ (มทภ.4 / ผอ.กอ.รมน. ภาค 4)

ณะสื่อมวลชนส่วนกลางร่วมประชุมพร้อมรับฟังบรรยายสรุป และคำถาม โดยมีท่าน.... [...]

ศปป.5 กอ.รมน. นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง พบท่าน พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร (เลขาธิการ ศอ.บต.)

คณะสื่อมวลชนส่วนกลางร่วมประชุมพร้อมรับฟังบรรยายสรุป และคำถาม โดยมีท่าน..... [...]

กฟผ. มุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายระยะยาวของประเทศ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน เป็นวาระสำคัญที่หลายประเทศทั่วโลกต่างให้ความตระหนัก ประเทศไทยจึงได้ยื่น.... [...]

“พิพิธภัณฑ์แม่” แห่งแรกของโลก

ในบริบทของคำว่า “แม่” ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือศาสนาใด มีเรื่องราวที่หลากหลายมิติปะปนอยู่ โดยเฉพาะความรักอันไร้ขอบเขตและเงื่อนไขซึ่งเป็นที่ประจักษ์กับทุกคน ดังนั้นการหันกลับมามอง“แม่”และจัดทำสัญลักษณ์เพื่อแสดงออกถึงความรักรวมทั้งความรู้สึกผูกพันจึงเป็นสื่งสร้างสรรค์ที่ดีงาม [...]