ข่าวใหญ่ ! มหาวิทยาลัยรังสิตประกาศตัวเป็นไอเอส(IS)

เมื่อเวลาประมาณ ๑๔.๕๐ น. ของวันที้ 9 พ.ค. 60 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้ประกาศกลางที่ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต ว่า "มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นไอเอส(IS)” คือ I=innovation นวัตกรรม และ S = start up 

และก่อนหน้านี้ยังสนับสนุนและให้ทุนการศึกษาเรียนฟรี 100% แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ๙ จังหวัด คือ กทม.ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส จังหวัดละ ๑ ทุนการศึกษา รวม ๙ ทุน 

รายละเอียดของทุนคือ 

- เรียนในคณะเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี 

- เรียนวิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร วิชาโทอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ 

- ฝึกงานที่ศูนย์มาตรฐานฮาลาล มหาวิทยาลัยรังสิต 

เป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขานักวิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา

๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ ๖ สายวิทย์ คณิตฯ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓

๒ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจิตอาสา/จิตสาธารณะ

๓ ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในการขอรับทุนการศึกษา

๔ ให้คำมั่นสัญญาต่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายกิจการฮาลาล ของ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อนำความรู้ ความสามารถมารับใช้งานศาสนาและสังคมต่อไป


สนใจติดต่อได้ที่ สนง.คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ท่านอยู่ ภายในวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๐ 

หรือที่ศูนย์มาตรฐานฮาลาลมหาวิทยาลัยรังสิต เบอร์โทร ๐๒-๙๙๗ ๒๒๐๐ ต่อ๕๑๗๐ หรือ ๐๙๕-๒๖๔ ๑๙๙๘

และติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/Directoramnart


Cr.Amnart Abdul Aziz Mahamad 

อ่านต่อ