International Day of Nowruzสหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐตุรกี สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐคาซัคสถาน ได้ร่วมจัดงาน Internation  Day of Nowruz  (เทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่เก่าแก่ที่สุดตามปฏิทินสุริยคติ) ขึ้นที่อาคารสำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562  โดยมีเอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

อ่านต่อ