TCEB จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดึงรัฐ/เอกชน หนุนอุตสาหกรรมไมซ์ สร้างรายได้ชุมชน

TCEB จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์  ดึงรัฐ/เอกชน หนุนอุตสาหกรรมไมซ์ สร้างรายได้ชุมชน


   
นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB   นำคณะเยี่ยมชมศักยภาพของ “สหกรณ์นิคมวังไทร จังหวัดระยอง” ซึ่งเป็นหนึ่งในสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกร่วมกิจกรรมไมซ์เพื่อชุมชนปีโดยโครงการนี้ TCEB ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นที่มีความพร้อมได้พัฒนาสู่การรองรับธุรกิจการจัดงานไมซ์ โดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนหรือจัดกิจกรรมพิเศษตามโอกาสขององค์กรธุรกิจ  ด้วยจุดแข็งด้านความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานทรัพยากรและอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ด้านรายได้แก่สหกรณ์ 


        “สหกรณ์นิคมวังไทร จังหวัดระยอง” มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรมการเกษตรด้านทุเรียน อาทิ การทำ QR Code เพื่อให้ข้อมูลทุเรียน หรือโครงการจองทุเรียนล่วงหน้า  ซึ่งเดิมชาวสวนนิยมนำทุเรียนไปขายแบบลงกล่องเพื่อส่งออกตลาดต่างประเทศ แต่ปีนี้จะเน้นให้สมาชิกคัดทุเรียนคุณภาพเพื่อขายตลาดในประเทศมากขึ้น โดยเริ่มจากกลุ่มผู้บริโภคในขบวนการสหกรณ์          คณะยังเยี่ยมชม “สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ จังหวัดระยอง”  ได้ร่วมกิจกรรมการทำเวิรค์ช็อป เมล่อนช๊อต ซึ่งทำจากเมล่อนที่ปลูกในพื้นที่ที่มีความหวานเป็นพิเศษกว่าที่อื่น จากนั้นเลือกซื้อผลิตผลและของฝาก จากสมาชิกสหกรณ์และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งเป็นตลาดที่ชาวบ้านชาวสวนมาขายด้วยตัวเอง นับเป็นการสร้างรายได้โดยตรงให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี
         ขณะที่ นายเชิดชัย พรหมแก้ว  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า  ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมดำเนินโครงการ “ไมซ์เพื่อชุมชน” เป็นปีที่ 2     ได้คัดเลือกสหกรณ์ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาดูงานเข้าร่วมโครงการฯ เชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง เกิดการกระจายตัวทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ ตลอดจนสร้างโอกาสในการพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น ให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศ
          สำหรับเป้าหมายนั้นจะผลักดันให้สหกรณ์ที่มีความพร้อม เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอีก  50 แห่งทั่วประเทศ  ซึ่งจะกระจายไปทั้งเมืองหลักและเมืองรอง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด  สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด จังหวัดกระบี่ สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อจำกัด จังหวัดนครปฐม สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น และที่ผ่านมาหลายสหกรณ์ที่เข้าร่วมแล้วมีผลดีเกิดขึ้น มีบริษัทเอกชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ ต่างให้ความสนใจเดินทางร่วมจัดกิจกรรมในพื่นที่สหกรณ์มากขึ้นอ่านต่อ