“จุดประกายโลกมุสลิม ในมิติความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

“จุดประกายโลกมุสลิม ในมิติความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

            ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดการประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2562 ในหัวข้อ จุดประกายโลกมุสลิม ในมิติความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนโดยมีการปาฐกถาและอภิปราย จากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิ นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง, นายดนัย  มู่สา รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ , นายสุวัฒน์  จิราพันธุ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
อ่านต่อ