ศวฮ.เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์จาก UNIVERSITAS PADJADJARAN

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะอาจารย์จาก Universitas Padjadjaran, Fakutas Ekonomi Dan Bisnis ประกอบด้วย Dr.Rita Komaladewim Merita Bernik และ Deru R. Indika ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของฮาลาลในประเทศไทยรวมถึงการทำงานของศวฮ. เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวฮาลาลและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดจิ๋วของอินโดนีเซีย (MSMEs) โดยมีอาจารย์สุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เป็นผู้ให้ข้อมูล ร่วมด้วยนางสาวลัดดาวัลย์ พิณทอง


อ่านต่อ