มาแล้ว!! สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดยะลา "ทุ่งปอเทือง ธารโต"

ทุ่งปอเทือง เมืองธารโต ที่โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ได้เริ่มออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่ง แล้ว ในช่วงนี้ หลังจากที่ครูและนักเรียนได้ร่วมกันปลูกปอเทือง ที่บริเวณริมถนนเส้น 410 ยะลา-เบตง เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะแวะชม และถ่ายภาพเก็บความสวยงามของทุ่งปอเทืองไว้เป็นที่ระลึก


โดยผู้อำนวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ นายนพปฎล มุณีรัตน์ กล่าวถึงที่มาของการปลูกทุ่งปอเทือง ว่า สิ่งสำคัญก็อยากจะให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้วิธีการปลูก รู้จักประโยชน์และคุณค่าของต้นปอเทือง ซึ่งนอกจากปอเทืองจะมีความสวยงาม และสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เมืองธารโต แล้ว ยังมีประโยชน์อีกหลายอบ่าง เนื่องจากต้นปอเทือง เป็นพืชในตระกูลถั่วที่นิยมปลูกมาก สำหรับเป็นอาหารโค กระบือ รวมทั้งเป็นปุ๋ยพืชสด ซึ่งจะนิยมปลูกในช่วงของต้นฤดูฝนก่อนที่จะไถ กลบหรือเก็บเกี่ยวก่อนที่จะปลูกพืชหลัก รวมทั้งยังสามารถปลูกเพื่อป้องกันหน้าดินพังทลาย อีกด้วย


ทั้งนี้ ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา โดยใช้เส้นทางสาย 410 ยะลา-เบตง สามารถแวะชม และมาสัมผัสความสวยงาม เก็บภาพทุ่งปอเทืองเมืองธารโต ไว้เป็นที่ระลึกได้ ที่ทุ่งปอเทืองโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ อำเภอธารโต จังหวัดยะลาที่มา ปัตตานีบ้านฉัน, https://yala-patani-naratiwat.blogspot.com

อ่านต่อ