กฟผ. มุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายระยะยาวของประเทศ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน เป็นวาระสำคัญที่หลายประเทศทั่วโลกต่างให้ความตระหนัก ประเทศไทยจึงได้ยื่นข้อเสนอการมีส่วนร่วมต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate change : UNFCC) โดยประเทศไทยได้แสดงเจตจำนงกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยครอบคลุมทุกสาขาเศรษฐกิจที่ร้อยละ 20-25 จากกรณีปกติ ในปี พ.ศ. 2573

          กฟผ. ในฐานะผู้แทนภาคการผลิตพลังงานไฟฟ้าของไทย ซึ่งต้องดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกในรายสาขาพลังงาน ได้ตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกไว้ที่ 4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2563 ตามมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับชาติ (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) และ 10 ล้านตันในปี 2573 ตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวของประเทศ (Nationally Determined contribution: NDCs)

          ที่ผ่านมา กฟผ. ดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกผ่าน 4 มาตรการหลัก ได้แก่ 1) มาตรการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เนื่องจากเป็นพลังงานที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ ด้วยการผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ พลังงานน้ำ และกังหันลม 2) มาตรการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีสะอาด เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตั้งแต่การออกแบบโรงไฟฟ้า หม้อไอน้ำ และระบบเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ลดการใช้เชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 3) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า ปรับปรุงอุปกรณ์โรงไฟฟ้าให้ใช้เชื้อเพลิงน้อยลง แต่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ปริมาณเท่าเดิมหรือเพิ่มมากยิ่งขึ้น เป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ และ 4) มาตรการเกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์เบอร์ 5 เพื่อให้ประชาชนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมาตรฐานการประหยัดพลังงาน ส่งผลให้ปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศลดลงได้ จากการดำเนินงานมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกดังกล่าว ทำให้ในปี 2560 ที่ผ่านมา กฟผ. สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของประเทศลงได้กว่า 4.39 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2563

          ทั้งนี้ การดำเนินงานของ กฟผ. ซึ่งเป็นภาคพลังงาน แต่คำนึงถึงการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเต็มที่ นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนจะเป็นพลังความร่วมมือช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดูแลสิ่งแวดล้อมในระยะยาวของประเทศไทย


อ่านต่อ