อบรมมุสลีมะฮฺต้นแบบ

อบรมมุสลีมะฮฺต้นแบบ

เมื่อวันที่ 11-15 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย ภายใต้การบริหารงานโดยมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการอบรมโรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิมไทย “หลักสูตรมุสลีมะฮฺต้นแบบ รุ่นที่ 3/59” ระยะเวลา 5 วัน ณ โรงแรมรีเจนท์ รามคำแหง มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมและผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 30 คน ทั้งนี้ในการอบรมหลักสูตรมุสลิมะฮฺต้นแบบครั้งนี้ ทางมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ได้รับเกียรติจาก ท่านดาโต๊ะ นาซีระห์ บินตี ฮุสซัยน์  เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “บทบาทมุสลิมะฮฺในการพัฒนาสังคม”

นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯ ยังพากลุ่มมุสลิมะฮฺต้นแบบไปศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.ปทุมธานี เพื่อศึกษาและพัฒนางานต่างๆ ในแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการจัดอบรมหลักสูตรมุสลิมะฮฺต้นแบบ ถือได้ว่าเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่ทางมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ตั้งใจทำเพื่อให้เกิดแกนนำทั้งหญิงและชายที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปเสริมสร้างชุมชนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มุสลิมไทยมีสุขภาวะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมทั้งการดำเนินชีวิตในแต่ละวันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ส่งเสริมให้ชาวชุมชนมีสุขภาวะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถเป็นต้นแบบในเรื่องต่างๆ ให้กับกลุ่มอื่นๆ ให้มาศึกษาเรียนรู้จากกลุ่มก้อนที่เกิดจากการพัฒนาจากมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยในอนาคตต่อไป

รูปภาพ

เครดิตรูปภาพ : สสม

#beritamuslim #beritamuslimlife #ข่าวสารมุสลิม #นิตยสารมุสลิม #FreeCopy

อ่านต่อ