เกษมพิทยา สู่ความเป็นเลิศในสากล

    เป็นระยะเวลากว่า 55 ปี ที่โรงเรียนเกษมพิทยา จัดตั้งขึ้นจากปณิธานและเจตนารมณ์ของอาจารย์เกษม สุวรรณดี ที่ต้องการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของครอบครัวและประเทศ

เมื่อกาลเวลาผ่านไป ปณิธานและเจตนารมณ์ดังกล่าวถูกสานต่อโดย อาจารย์ศรีวรรณ สายฟ้า ทายาทที่เข้ามาดูแลงานบริหารและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ซึ่งช่วงเวลาสำคัญกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วท่ามกลางคนในเจเนอเรชั่นต่างๆที่หลากหลาย 

องค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ ตามกระแสโลกาภิวัต กลับไม่ได้ทำให้ปรัชญาและวิสัยทัศน์ รวมทั้งอัตลักษณ์ของสถานศึกษาระดับกลางขนาดนี้เปลี่ยนไป แต่กลับกลายให้คณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนมีพลังผลักดันและมุ่งมั่นที่จะทำให้ "เกษมพิทยา" ก้าวสู่ความเป็นเลิศในสากล


ช่วงเวลาภายใต้การบริหารงานของอาจารย์ศรีวรรณ สายฟ้า ได้พัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย แต่รางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรทุกๆคนคือ รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็กปี 2542 , รางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลางปี 2547 และ 2552

ขณะที่อาจารย์ศรีวรรณ ก็ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ในฐานะเป็นครูผู้ช่วยประพฤติตนตามระเบียนคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครูปี 2547

“ปัจจัยหลักที่ทำให้โรงเรียนประสบการณ์ความสำเร็จในการบริหารงาน และได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆ มากมายเพราะผู้ร่วมงานทุกๆคน ทุกฝ่ายแม้กระทั้งนักการภารโรง ต่างล้วนทุ่มเทให้กับการทำงาน มีความร่วมมือเป็นอย่างดีที่จะทำให้โรงเรียนมีศักยภาพ ขณะที่นักเรียนเองก็ประพฤติปฏิบัติดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของโรงเรียนหรือนักเรียน เมื่อก้าวเข้ามาในโรงเรียนแล้วจะต้องมีความสุขในการทำงานและเรียนหนังสือ ”


ในขณะที่โลกก้าวสู่ยุคดิจิตัล เกษมพิทยาได้วาง Vision ว่า “วิชาการก้าวหน้า เลิศล้ำหน้าคุณธรรม น้อมนำวิถีไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี มีความเป็นสากล ” โดย Vision ดังกล่าวถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดย อาจารย์ชยพงศ์ สายฟ้า รองผู้อำนวยการ ทายาทรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมบริหารงานและพร้อมสืบสานเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งด้วยกลยุทธ์ กรอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีผลลัพธ์ที่ตั้งเป้าไว้คือ ให้ผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพเป็นพลโลก พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล พัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ และปรับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

เรียบเรียงโดย Berita Muslim
อ่านต่อ