สัมมนา “ ทะเลสาบอารัล : โซนพื้นที่แห่งนวัตกรรมทาง เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ “

สัมมนา “ ทะเลสาบอารัล : โซนพื้นที่แห่งนวัตกรรมทาง เทคโนโลยี่ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ “

        เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 คุณสุพัตรา ( มารียะห์ ) ขัตติยะอารี ในนามตัวแทนสื่อสารมวลชนจากประเทศไทย บรรณาธิการกิตติมศักดิ์นิตยสาร Berita muslim Life ในเครื่อบริษัท Candid Media จำกัด กับ ผศ.นายแพทย์ สุชิน   วรวิชชวงษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนา กับผู้แทนองค์กรต่างๆทั่วโลก ประมาณ 200 คน ณ.เมือง Nukus ทางตอนเหนือของอุซเบกิสถาน 

การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของรัฐบาลสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน กับ องค์การสหประชาชาติ ( United Nations ) นำเสนอและระดมความคิดเพื่อหาทางแก้ไขวิกฤติผลกระทบ

ที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ในภูมิภาคนี้ เนื่องมาจากปรากฏการณ์ที่ทะเลสาบอารัลเกิดภาวะแห้งแล้งน้ำจนกลับกลายเป็นทะเลทรายถึง 90 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่  ทำให้เกิดปัญหาความเป็นอยู่

ของชุมชน ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางสุขภาพ และ ปัญหาการย้ายถิ่น เป็นต้น

        การระดมสมองครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย ทางเทคโนโลยี่ ทางด้านสิ่งแวดล้อม ทางสังคมและมานุษยวิทยา ชุมชนพัฒนา ทางสาธารณสุข ทางจิตวิทยา ทางการสื่อสารมวลชนและ ความช่วยเหลือในหลากหลายรูปแบบขององค์การระหว่างประเทศที่พร้อมจะให้ความร่วมมือทั้งทางด้านการเงินและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี่เพื่อรักษาให้ชุมชนสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตามวิถีชีวิตใหม ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และระบบนิเวศน์ที่สมดุล

        การสัมมนาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชุมชนโลก ( World Community ) ที่มีความห่วงใยต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมและ ระบบนิเวศน์ของโลก สร้างความตระหนักให้เกิดแก่มนุษยชาติโดยรวมให้รักและดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาภาวะสมดุลเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเพื่อนร่วมโลกต่อไป

        อนึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำ ความเป็นห่วงเป็นใยต่อประชาชนอุซเบกิสถานของท่านประธานาธิบดี Shavkat Mirzyoyev ผู้ที่นำปัญหาทะเลอารัลเข้าสู่วาระสิ่งแวดล้อมของโลกในที่ประชุมสหประชาชาติและเป็นผู่สนับสนุนหลักของการสัมมนาครั้งนี้


อ่านต่อ