สร้างคุณค่าผักตบชวาสู่ปุ๋ยหมักของชุมชน ด้วยนวัตกรรม ‘เครื่องกำจัดวัชพืชลอยน้ำฯ’

สร้างคุณค่าผักตบชวาสู่ปุ๋ยหมักของชุมชน ด้วยนวัตกรรม ‘เครื่องกำจัดวัชพืชลอยน้ำฯ’

โครงการ “เก็บผักตบชวา สวะที่มีคุณค่า” มีจุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดของผู้บริหาร กฟผ. ที่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของวัชพืชผักตบชวาที่มีจำนวนมาก จนกีดขวางการสัญจรทางน้ำในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา และชุมชนโดยรอบ กฟผ. สำนักงานกลาง และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จึงได้นำนวัตกรรมเพื่อสังคมที่องค์กรมีอยู่แล้ว ได้แก่ เครื่องกำจัดวัชพืชลอยน้ำแบบบดละเอียดของเขื่อนภูมิพล นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสังคม จึงทำให้เกิดโครงการฯ ข้างต้นขึ้น โดยได้เริ่ม Kickoff และดำเนินการเก็บผักตบชวาครั้งแรกในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา และคูคลองรอบสำนักงานกลาง กฟผ. และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ซึ่งถือเป็นพื้นที่การสัญจรทางน้ำที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรี

กฟผ. ได้มีแนวคิดต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โครงการฯ ครั้งนี้ โดยจะนำเศษผักตบชวาทั้งหมดที่เก็บขึ้นมาได้ไปผลิตเป็น “ปุ๋ยหมักจากผักตบชวา” และส่งมอบให้แก่ชุมชนโดยรอบ กฟผ. ทั่วประเทศ ถือเป็นการสร้างคุณค่าให้กับผักตบชวาที่จะถูกนำไปทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ และช่วยดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลอง รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาการสัญจรทางน้ำให้แก่ชุมชน

สำหรับโครงการเก็บผักตบชวา สวะที่มีคุณค่า เกิดจากการต่อยอดทางความคิด จนกลายเป็นนวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างเครื่องกำจัดวัชพืชลอยน้ำแบบบดละเอียดของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนภูมิพล ซึ่งปัจจุบันได้มอบเป็นสินทรัพย์ของ กฟผ. เขื่อนภูมิพล และจดทะเบียนสิทธิทางปัญญาและขอใบอนุญาตใช้เรือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อ่านต่อ