แนวทางปฏิบัติศาสนกิจแนวใหม่ New normal ป้องกันโรคโควิด-19

แนวทางปฏิบัติศาสนกิจแนวใหม่ New normal ป้องกันโรคโควิด-19 ที่ควรรู้... 

เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ไปสู่พื้นที่อื่นและป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในพื้นที่...


อ่านต่อ