แนวทางปฏิบัติช่วงเปิดเรียนแนวใหม่ New Normal

แนวทางปฏิบัติช่วงเปิดเรียนแนวใหม่ New Normal เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรการการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา

1. อนุญาตให้มีการใช้อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประเภทนานาชาติ โรงเรียนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา 2. การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระบบ ที่มีนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน 3. การใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐเพื่อการอบรม สัมมนาในหลักสูตรฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้น


อ่านต่อ