Tag "ลูกหนึ่งในริสกีจากอัลลอฮฺ"

สมรรถภาพทางเพศไม่ดี “ริสกีลดลง”

การหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย อิสลามถือเป็นโรคภัยไข้เจ็บประการหนึ่ง ส่วนทางการแพทย์คือ ภาวะที่อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวได้อย่างเพียงพอ หรือไม่สามารถคงการแข็งตัวไว้ได้นานขณะมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่สามารถ...

29 กรกฎาคม 2022 10:59

บทความล่าสุด

Berita Muslim
สมรรถภาพทางเพศไม่ดี ริสกีลดลง
2022-07-29 10:59
Berita Muslim
ทำไมเรียกมุสลิมจีนว่า “หมู่ซื่อหลิน”
2022-07-29 08:31
Berita Muslim
ปลูกผักกาดขาวปลี มีรายได้เสริม
2022-07-28 16:14
Berita Muslim
ทำไมมุสลิมต้องรักษาความสะอาดตลอดเวลา
2022-07-28 16:07
Berita Muslim
หนีร้อนมาพายเรือชมวิวธรรมชาติ วนอุทยานน้ำตกพ่าน จ.ตรัง
2022-07-28 15:30
Berita Muslim
“ธุรกิจหนังสือจะคงอยู่ต่อไป เพราะคนยังต้องการความรู้” “ฮาฟิส...
2022-07-28 14:50
Berita Muslim
สวนสนบ่อแก้ว @เชียงใหม่
2022-06-17 09:58
Berita Muslim
พริกชี้ฟ้าพืชเศรษฐกิจในอนาคต
2022-06-17 09:20